Statut

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RATOWNICTWO WODNE w PILE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile" zwane dalej "OSP RW".

§2

Stowarzyszenie OSP RW działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r, Prawo       o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego statutu OSP RW w Pile.

§3

OSP RW posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą OSP RW jest miasto Piła

§5

Terenem działania OSP RW jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej oraz  na obszarze kraju.

§6

OSP RW opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

OSP RW może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych odrębnymi przepisami.

§8

 1. OSP RW może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w art. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków, biorących udział w walnym zebraniu członków.

ROZDZIAŁ II Cele i sposoby działania

§9

Celem OSP RW jest:

 1. Udział w ratownictwie technicznym prowadzonym przez straż pożarną.
 2. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego - ratowania życia oraz mienia.
 3. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego oraz współdziałanie    w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
 4. Udział w akcjach ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, powodzi i innych zagrożeń powodziowych.
 5. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
 6. Współdziałanie i ścisła współpraca z organami ścigania w zakresie poszukiwania   i wydobywania zwłok oraz dowodów rzeczowych.
 7. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 8. Uczestniczenie i reprezentowanie w organach samorządowych i przedstawicielskich.
 9. Rozwijanie wśród członków zamiłowania i zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty, sportu i ekologii.
 10. Wykonywanie robót podwodnych na rzecz miasta i innych instytucji.
 11. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§10

Cele wymienione w § 9 OSP RW realizuje przez:

 1. Organizowanie grup, sekcji oraz zastępów ratownictwa wodnego, których dowódcę wyznacza Zarząd.
 2. Przedstawienie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach bezpieczeństwa na wodach.
 3. Prowadzenie ćwiczeń, podstawowego szkolenia kondycyjnego i technicznego członków OSP RW oraz współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w zakresie ratownictwa wodnego i nurkowania.
 4. Organizowanie letnich i zimowych obozów kondycyjno – szkoleniowych na różnych akwenach śródlądowych i morskich.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych zespołów ratowniczych.
 6. Organizowanie zajęć kulturalno – oświatowych, sportowych i innych form pracy społeczno -wychowawczej i kulturalno oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych.
 8. Organizowanie wypraw zagranicznych służących podnoszeniu poziomu wyszkolenia nurkowego.
 9. Nawiązywanie i utrzymanie stałych kontaktów z państwowymi strażami pożarnymi, ochotniczymi strażami pożarnymi oraz klubami nurkowymi w kraju i zagranicą.
 10. Dbanie o infrastrukturę akwenów wodnych na terenie działania jednostki.
 11. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Członkiem OSP RW mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, oraz małoletni w wieku 16-18 lat, akceptujące statutowe cele OSP RW.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym OSP RW.

§12

Członkowie OSP RW dzielą się na:

 1. członków czynnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,
 4. kandydatów

§13

 1. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom praw i obowiązków uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie życia, zdrowia i mienia, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej".
 2. Zarząd spośród członków tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.
 3. Członek czynny, wytypowany przez Zarząd do pododdziału ratowniczego, powinien posiadać pozytywne wyniki badań lekarskich.
 4. Członków czynnych przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i przy poparciu 2 członków OSP RW.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP RW i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Osoba prawna bierze udział w Walnym Zebraniu Członków poprzez swego przedstawiciela.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§15

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla  ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa wodnego, ochrony życia i zdrowia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 4. Członek honorowy posiada jedynie głos doradczy na walnym zebraniu członków, nie posiada głosu stanowiącego, nie posiada także czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.

§16

 1. Pełne członkostwo poprzedzone jest okresem kandydackim, który trwa około 6 miesięcy. O jego skróceniu decyduje Zarząd. Kandydaci muszą spełniać takie same kryteria jak członkowie. Również obowiązki kandydatów pokrywają się z obowiązkami członków.
 2. By zostać kandydatem należy złożyć pisemny wniosek wraz z wypełnioną deklaracją.
 3. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§17

Członek czynny ma prawo:

 1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków.
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.
 3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz.
 4. Korzystania ze sprzętu i urządzeń.
 5. Używania munduru i odznak organizacyjnych.
 6. Zaskarżania do Walnego Zebrania uchwał Zarządu o skreśleniu z  listy członków.
 7. Otrzymywanie wyróżnień organizacyjnych, nagród rzeczowych i pieniężnych.
 8. Z przyczyn osobistych zawiesić swoją działalność na okres podany w pisemnej prośbie.

§18

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów.
 2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz.
 3. Podnosić poziom wiedzy poprzez udział w szkoleniach.
 4. Dbać o mienie jednostki.
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§19

 1. Członek wspierający na prawo:
  1/ Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków - członkowie wspierający posiadają jedynie głos doradczy na walnym zebraniu członków, nie posiadają głosu stanowiącego, nie posiadają także czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.
  2/ Korzystać ze sprzętu i urządzeń.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklaracji świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz.

§20

Utrata członkostwa w OSP RW ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do OSP RW, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłat składek członkowskich lub innych zobowiązań przez co najmniej rok.
 4. Wykluczenia z powodu naruszenia zasad statutowych, nie uczestniczenia w pracach jednostki przez okres przekraczający okres 6 miesięcy oraz nie przestrzegania postanowień i uchwał władz.
 5. W przypadkach określonych w ust. 1, 3, 4 Zarząd zobowiązany jest  zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18.
 6. Członek skreślony lub wykluczony, zobowiązany jest zwrócić powierzone mu     przedmioty, będące własnością lub w użytkowaniu.

§21

Kary i nagrody

 1. Zarząd OSP RW może nakładać następujące kary organizacyjne:
  1/ upomnienia,
  2/ nagany,
  3/ zawieszenie w prawach członka od 6 miesięcy do 12 miesięcy,
  4/ wykluczenie z OSP RW.
 2. Zarząd OSP RW może udzielać następujących wyróżnień:
  1/ Pochwała.
  2/ Dyplom uznania.
  3/ Odznaka honorowa.
  4/ Nagroda rzeczowa lub pieniężna.

ROZDZIAŁ IV Władze stowarzyszenia OSP RW

§22

Władzami OSP RW są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§23

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się jawnie lub tajnie w zależności od uchwały Walnego Zebrania, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W razie równej liczby głosów: w Zarządzie rozstrzyga głos Prezesa, w Komisji Rewizyjnej głos Przewodniczącego.

§24

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz OSP RW w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród członków OSP RW. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Walne Zebranie

§25

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP RW.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania członków.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. Uchwalanie regulaminów, nie zastrzeżonych dla innych władz.
 4. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu.
 5. Podejmowanie uchwał określających ilość osób we władzach.
 6. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz.
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów, zgłoszonych przez członków lub władze.
 9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
 12. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 13. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 15. Wybieranie i delegowanie członka OSP RW w skład władz Związku OSP RP.
 16. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wysokości wpisowego.
 17. Zmiana Zarządu OSP RW uchwałą Walnego Zebrania może nastąpić większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków.
 18. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP RW.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na umotywowane żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP RW.
 4. Na żądanie Związku OSP RP.

§28

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 2, 3 i 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

§29

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§30

Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości są podejmowane większością co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§31

W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie Walne Zebranie wg tego samego porządku obrad. Podczas tego zebrania uchwały zapadają bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie nie podejmuje uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP RW i zmian w statucie.

Zarząd OSP RW

§32

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności OSP RW , zgodnie ze statutem, z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje OSP RW na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 5-9 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków zarządu. Zarząd może dokonać wyboru gospodarza i kronikarza.
 3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
 4. Naczelnika OSP RW powołuje Zarząd spośród kandydatów, posiadających wymagane wyszkolenie oraz warunki zdrowotne potwierdzone badaniami lekarskimi.

§33

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP RW.
 2. Realizacja celów oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Określenie szczegółowych kierunków działania.
 4. Opracowywanie projektów planu działalności i budżetu.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem.
 6. Uchwalanie regulaminów.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących jednostki.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie).
 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
 12. Przyznawanie wyróżniającym się członkom: dyplomów i nagród rzeczowych lub pieniężnych, oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznak i odznaczeń.
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP RW.
 14. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 15. Zaciąganie w imieniu OSP RW zobowiązań finansowych.
 16. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków powierzonych im zadań.
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencją walnego zebrania.

§34

Posiedzenia Zarządu odbywają się wg potrzeb, co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenie Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP RW.

§35

Naczelnik straży kieruje zespołem ratownictwa wodnego, jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika należy:

 1. Wyznaczenie członków do wykonywania zadań ratowniczych.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkolenia podstawowego i doskonalącego członków OSP RW.
 3. Organizowanie i prowadzenie ćwiczeń praktycznych z zakresu nurkowania i ratownictwa wodnego.
 4. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP RW.
 5. Kierowanie w prowadzonych akcjach ratowniczych i poszukiwawczych.
 6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami, oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
 7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie wyposażenia w sprzęt i inne środki.

§36

Za wzorowe wykonywanie zadań przez członków naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę w rozkazie naczelnika.
 2. Wystąpienie do Zarządu o przyznanie nagród.
 3. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§37

Za niewłaściwe wykonywanie zadań przez członków naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. Upomnienie ustne.
 2. Nagana w rozkazie naczelnika.
 3. Wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP RW.

Komisja Rewizyjna

§38

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§39

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Dokonywanie co najmniej 2 razy w roku kontroli całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz kontroli opłacania składek członkowskich.
 2. Składania sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków, z przeprowadzonej kontroli oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków, wynikających z kontroli.

§40

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.

§41

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek komisji mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innej funkcji we władzach.

§42

Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V Majątek i finansowanie działalności OSP RW

§43

Majątek i fundusze OSP RW stanowią:

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,

§44

Źródłami powstania majątku i funduszu OSP RW są:

 1. składka członkowska,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w ich użytkowaniu,
 3. dotacje,
 4. darowizny, zapisy i spadki,
 5. dochody z ofiarności publicznej.

§45

 1. Funduszem zasadniczym OSP RW jest fundusz statutowy, tworzony na mocy przepisów prawa i zasad określonych statutem, przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej.
 2. Działalność określona w statucie jest finansowana z uzyskanych przychodów z tytułu:
  1/ wpisowego i składek członkowskich
  2/ dochodów z własnej działalności statutowej
  3/ dotacji i subwencji
  4/ darowizn i spadków i ofiar ze zbiórek publicznych
  5/ nieruchomości.
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowane wyłącznie na koncie bankowym. Wszelkie wpłaty gotówkowe powinny być (przy uwzględnieniu bieżących wydatków), jak najszybciej wpłacone na konto bankowe.
 4. Składki członkowskie powinny być uiszczone najpóźniej do zakończenia pierwszego kwartału. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd.

§46

 1. Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów, wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

§47

 1. Stowarzyszenie prowadzi racjonalna gospodarkę finansową, uwzględniając zasadę równoważenia wydatków do wysokości uzyskanych przychodów.
 2. Rachunkowość stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zakładanego planu kont, ustalającego wykaz kont, zasad funkcjonowania oraz ich wzajemne powiązania.

ROZDZIAŁ VI Zmiana statutu i rozwiązanie OSP RW

§48

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP RW przez Walne Zebranie Członków, wymaga kwalifikowanej większości  2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie OSP RW mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków, wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia, określonego w § 28 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu OSP RW, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku OSP RW.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji OSP RW, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

§49

Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

Możliwość komentowania została wyłączona.