Historia

22 listopada 1998 roku odbyło się zebranie założycielskie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile, w tej historycznej chwili zebrało się 17 osób członków założycieli OSP w Pile tj. Andruszkiewicz Marek, Chomiuk Leszek, Efimienko Edward, Figas Roman, Fojt Krzysztof, Godlewski Bogusław, Hamera Bogdan, Kobos Mirosław, Leszczyszyn Wiesław, Murach Roman, Skwara Leszek, Smarszcz Andrzej, Smarszcz Jerzy, Trawiński Krzysztof, Tunkiewicz Roman, Zawistowski Piotr i Zuzia Edward. Zebranie to otworzył dh. Andrzej Jankowski, przewodniczącym zebrania wybrany został druh Bogusław Godlewski. Tego dnia podjęte zostały uchwały o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile, statutu OSP, wyborze Komitetu Założycielskiego upoważniając go do dokonania czynności rejestracyjnych i zorganizowania I walnego zebrania.

W dniu 03.07.1999 roku odbyło się I walne zebranie członków OSP w Pile, w którym uczestniczyli zaproszeni goście tj. druh Andrzej Jankowski Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Pile i bryg. inż. Ryszard Urbański Komendant Powiatowy PSP w Pile.

W skład pierwszego zarządu OSP w Pile weszli:

  • Bogusław Godlewski - Prezes
  • Leszek Skwara - Z-ca Prezesa - Naczelnik
  • Krzysztof Fojt - Sekretarz
  • Roman Tunkiewicz - Skarbnik
  • Marek Andruszkiewicz - Członek Zarządu

W 2000 roku zarząd OSP wystąpił do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Zbigniewa Meresa o nieodpłatne przekazanie samochodu Star 266 B1 SAM dla potrzeb naszej jednostki, w wyniku czego w lipcu 2000 r. w ramach darowizny otrzymaliśmy wspomniany samochód, który po zaadoptowaniu w lutym 2001 roku został wprowadzony do działań.

Od dnia zebrania założycielskiego OSP do roku budżetowego 2002 nasza jednostka funkcjonowała na bazie zebranych składek członkowskich, wsparcia Komendanta Powiatowego PSP w Pile bryg. Ryszarda Urbańskiego oraz funduszy uzyskanych z wykonywania usług na rzecz naszego miasta. Z uzyskiwanych w ten sposób pieniędzy dokonaliśmy zakupu podstawowego sprzętu nurkowego.

W 2002 roku dzięki przychylności władz miasta Piły, a w szczególności Prezydenta Miasta Piły Zbigniewa Kosmatki nasze OSP zaczęło być dotowane na działalność statutową dzięki czemu przy równoległym wsparciu Komendanta Powiatowego PSP w Pile st. bryg. Ryszarda Urbańskiego, nasza jednostka na bieżąco uzupełnia sprzęt służący do prowadzenia akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

W dniu 27.02.2004 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym rezygnację z funkcji skarbnika złożył druh Roman Tunkiewicz i w wyniku głosowania nowym skarbnikiem naszej jednostki została druhna Barbara Krupica.

W trakcie trwania kadencji zarządu w kwietniu 2005 roku rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu naszej jednostki z przyczyn osobistych złożył druh Bogdan Godlewski.

W maju 2005 r. odbyło się posiedzenie zarządu, na którym nowym prezesem został wybrany ówczesny sekretarz druh Krzysztof Fojt, do zarządu dokooptowany został druh Wiesław Leszczyszyn, któremu powierzono funkcję sekretarza.

W dniu 24.03.2006 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, w którym oprócz członków naszej jednostki uczestniczyli zaproszeni goście tj. Przewodniczący Rady Miasta Piły Andrzej Czapiewski, Prezydent Miasta Piły Zbigniew Kosmatka, Komendant Powiatowy PSP w Pile st. bryg. Ryszard Urbański. Zostały wybrane nowe władzy i tak w skład Zarządu weszli :

  • Prezes                 - Krzysztof Fojt
  • Wiceprezes         - Leszek Skwara
  • Sekretarz             - Leszek Szweda
  • Skarbnik              - Barbara Krupica
  • Członek Zarządu - Marek Andruszkiewicz

W październiku 2006 roku z inicjatywy druha Leszka Szwedy uruchomiona została strona internetowa naszej jednostki i od tego czasu  na bieżąco umieszczane są na niej informacje z życia OSP.

W 2008 roku stworzono Zespół  pod przewodnictwem Krzysztofa Fojta w skład którego weszli: Marek Andruszkiewicz, Bogusław Godlewski, Wiesław Leszczyszyn, Leszek Skwara, Leszek Szweda;  zajmujący  się poprawieniem obowiązujęcego wówczas Statutu jednostki;  w wyniku tych prac Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w dniu 12.03.2009 roku wpisał naszą jednostkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod nową nazwą: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile i od tego dnia obowiązuje obecny Statut.

W trakcie trwania kadencji z Zarządu odeszło dwóch członków tj. Prezes - Krzysztof Fojt i Sekretarz Leszek Szweda.

Możliwość komentowania została wyłączona.