Statut

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ RATOWNICTWO WODNE w PILE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile" zwana dalej "OSP RW".

§2

Stowarzyszenie OSP RW działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r, Prawo       o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) i ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) oraz niniejszego statutu OSP RW w Pile.

§3

OSP RW posiada osobowość prawną.

§4

Siedzibą OSP RW jest miasto Piła

§5

Terenem działania OSP RW jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej oraz  na obszarze kraju.

§6

 1. OSP RW opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 2. 2.Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzeń za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§7

OSP RW może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych odrębnymi przepisami.

§8

 1. OSP RW może być członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji o których mowa w art. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków, biorących udział w walnym zebraniu członków.

ROZDZIAŁ II Cele i sposoby działania

§9

Celem OSP RW jest:

 1. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego, nurkowego i przeciwpożarowego oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym również z wykorzystaniem ratownictwa wodnego i nurkowego.
 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
 4. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 5. Upowszechnianie szczególnie wśród członków zainteresowań w dziedzinie kultury, sportu, ekologii oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
 6. Wykonywanie innych czynności wymagających użycia specjalistycznego sprzętu oraz wykorzystania posiadanych kwalifikacji i umiejętności członków.
 7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu.

§10

 • Cele wymienione w § 9 OSP RW realizuje przez:
  1. Organizowanie specjalistycznych grup, sekcji oraz zastępów związanych z celem prowadzonej działalności, których dowódcę wyznacza Zarząd.
  2. Powołanie jednostki operacyjno - technicznej do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, spośród członków posiadających wymagane kwalifikacje.
  3. Opracowywanie informacji, przedstawienie wniosków dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz innych miejscowych zagrożeń.
  4.  Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń pożarniczych, nurkowych, ratowniczych oraz udział w takich ćwiczeniach i szkoleniach, organizowanych przez inne podmioty. Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną.
  5.  Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
  6.  Udział w zawodach sportowych.
  7.  Organizowanie zgrupowań i obozów kondycyjno - szkoleniowych w kraju i za granicą.
  8.  Współdziałanie z innymi ochotniczymi strażami pożarnymi, stowarzyszeniami  oraz klubami krajowymi i zagranicznymi.
  9.  Organizowanie różnych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno - oświatowej związanych z ochroną przeciwpożarową, ratownictwem, ekologią i nurkowaniem.
  10.  Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
 • OSP RW prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego, nurkowego i przeciwpożarowego oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami - (PKD 84.24 Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne).
  2. Udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, w tym również z wykorzystaniem ratownictwa wodnego i nurkowego - (PKD 84.25 Z Ochrona przeciwpożarowa).
  3. Działanie na rzecz ochrony środowiska - (PKD 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
  4. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi - (PKD 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
  5. Upowszechnianie szczególnie wśród członków zainteresowań w dziedzinie kultury, sportu i ekologii oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej  - (PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane).
  6. Wykonywanie innych czynności wymagających użycia specjalistycznego sprzętu oraz wykorzystywania posiadanych kwalifikacji i umiejętności członków - (PKD 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowane).
  7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu - (PKD 94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 • OSP RW prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. Organizowanie specjalistycznych grup, sekcji, zastępów związanych z celem prowadzonej działalności, których dowódcę wyznacza Zarząd - (PKD 84.24 Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne).
  2. Powołanie jednostki operacyjno - technicznej do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych, spośród członków posiadających wymagane kwalifikacje - (PKD 84.25 Z Ochrona przeciwpożarowa).
  3. Prowadzenie ćwiczeń i szkoleń pożarniczych, nurkowych, ratowniczych oraz Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną - (94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
  4. Organizowanie zgrupowań i obozów kondycyjno - szkoleniowych w kraju i za granicą- (94.99 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana).
 • Dochód z odpłatnej działalności OSP RW przeznaczony będzie wyłącznie do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11

 1. Członkiem OSP RW mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, oraz małoletni zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym OSP RW.

§12

Członkowie OSP RW dzielą się na:

 1. członków czynnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,

§13

 1. Członków czynnych przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji i przy poparciu 2 członków OSP RW.
 2. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie "W pełni świadom praw i obowiązków uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie życia, zdrowia i mienia, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym. Przyrzekam wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej".
 3. Pełne członkostwo poprzedzone jest okresem kandydackim, który trwa do 6 miesięcy o jego skróceniu decyduje Zarząd.
 4.  Kandydaci muszą spełniać takie same kryteria jak członkowie. Również obowiązki kandydatów pokrywają się z obowiązkami członków.
 5. Zarząd spośród członków tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP RW i wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Osoba prawna bierze udział w Walnym Zebraniu Członków poprzez swego przedstawiciela.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§15

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla  ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa wodnego, ochrony życia i zdrowia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
 4. Członek honorowy posiada jedynie głos doradczy na walnym zebraniu członków, nie posiada głosu stanowiącego, nie posiada także czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.

§16

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów.
 2. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz.
 3. Podnosić poziom wiedzy poprzez udział w szkoleniach.
 4. Dbać o mienie jednostki.
 5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§18

 1. Członek wspierający na prawo:
  1/ Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków - członkowie wspierający posiadają jedynie głos doradczy na walnym zebraniu członków, nie posiadają głosu stanowiącego, nie posiadają także czynnego i biernego prawa wyborczego do władz.
  2/ Korzystać ze sprzętu i urządzeń.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklaracji świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz.

§19

Utrata członkostwa w OSP RW ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do OSP RW, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłat składek członkowskich lub innych zobowiązań przez co najmniej rok.
 4. Wykluczenia z powodu naruszenia zasad statutowych, nie uczestniczenia w pracach jednostki przez okres przekraczający okres 6 miesięcy oraz nie przestrzegania postanowień i uchwał władz.
 5. W przypadkach określonych w ust. 1, 3, 4 Zarząd zobowiązany jest  zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 17.
 6. Członek skreślony lub wykluczony, zobowiązany jest zwrócić powierzone mu przedmioty, będące własnością OSP RW.

§20

Kary i nagrody

 1. Zarząd OSP RW może nakładać następujące kary organizacyjne:
  1/ upomnienia,
  2/ nagany,
  3/ zawieszenie w prawach członka od 6 miesięcy do 12 miesięcy,
  4/ wykluczenie z OSP RW.
 2. Zarząd OSP RW może udzielać następujących wyróżnień:
  1/ Pochwała.
  2/ Dyplom uznania.
  3/ Odznaka honorowa.
  4/ Nagroda rzeczowa lub pieniężna.

ROZDZIAŁ IV Władze stowarzyszenia OSP RW

§21

Władzami OSP RW są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§22

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się jawnie lub tajnie w zależności od uchwały Walnego Zebrania, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W razie równej liczby głosów: w Zarządzie rozstrzyga głos Prezesa, w Komisji Rewizyjnej głos Przewodniczącego.

§23

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz OSP RW w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród członków OSP RW. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§24

Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Walne Zebranie

§25

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą OSP RW.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania członków.

§26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania.
 2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 3. Uchwalanie regulaminów, nie zastrzeżonych dla innych władz.
 4. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu.
 5. Podejmowanie uchwał określających ilość osób we władzach.
 6. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz.
 8. Rozpatrywanie wniosków i postulatów, zgłoszonych przez członków lub władze.
 9. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich oraz od uchwał Zarządu.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.
 12. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
 13. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
 14. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 15. Wybieranie i delegowanie członka OSP RW w skład władz Związku OSP RP.
 16. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wysokości wpisowego.
 17. Zmiana Zarządu OSP RW uchwałą Walnego Zebrania może nastąpić większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków.
 18. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP RW.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na umotywowane żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków OSP RW.
 4. Na żądanie Związku OSP RP.

§28

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 2, 3 i 4 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty złożenia odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.

§29

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§30

Do ważności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości są podejmowane większością co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§31

W razie nie odbycia się Walnego Zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, Zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie Walne Zebranie wg tego samego porządku obrad. Podczas tego zebrania uchwały zapadają bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie nie podejmuje uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP RW i zmian w statucie.

Zarząd OSP RW

§32

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności OSP RW , zgodnie ze statutem, z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje OSP RW na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 5-9 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa,
  wiceprezesa-naczelnika, sekretarza, skarbnika i członków zarządu.
 3. Zarząd może dokonać wyboru gospodarza i kronikarza.

§33

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie interesów OSP RW.
 2. Realizacja celów oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Określenie szczegółowych kierunków działania.
 4. Opracowywanie projektów planu działalności i budżetu.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem.
 6. Uchwalanie regulaminów.
 7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach bieżących jednostki.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie i skreślanie).
 10. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
 12. Przyznawanie wyróżniającym się członkom: dyplomów i nagród rzeczowych lub pieniężnych, oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznak i odznaczeń.
 13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP RW.
 14. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 15. Zaciąganie w imieniu OSP RW zobowiązań finansowych.
 16. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków powierzonych im zadań.
 17. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencją walnego zebrania.

§34

Posiedzenia Zarządu odbywają się wg potrzeb, co najmniej raz w kwartale i są zwoływane przez Prezesa. Na posiedzenie Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP RW.

§35

 • Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną, jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
 • Do naczelnika należy
  1. Wyznaczenie członków do wykonywania zadań ratowniczych.
  2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń z zakresu działań gaśniczych i ratowniczych członków OSP RW.
  3. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
  4. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP RW.
  5. Kierowanie w prowadzonych akcjach ratowniczych i poszukiwawczych.
  6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami, oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
  7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie wyposażenia w sprzęt i inne środki.

§36

Za wzorowe wykonywanie zadań przez członków naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę w rozkazie naczelnika.
 2. Wystąpienie do Zarządu o przyznanie nagród.
 3. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§37

Za niewłaściwe wykonywanie zadań przez członków naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

 1. Upomnienie ustne.
 2. Nagana w rozkazie naczelnika.
 3. Wystąpienie do Zarządu o wykluczenie członka z OSP RW.

Komisja Rewizyjna

§38

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

§39

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Dokonywanie co najmniej  1 raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz kontroli opłacania składek członkowskich.
 2. Składania sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków, z przeprowadzonej kontroli oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków, wynikających z kontroli.

§40

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków i władz złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, dotyczących kontrolowanych spraw.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek komisji mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

§41

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§42

Komisja Rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ V Majątek i finansowanie działalności OSP RW

§43

Majątek i fundusze OSP RW stanowią:

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,

§44

Źródłami powstania majątku i funduszu OSP RW są:

 1. składka członkowska,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości, stanowiących własność lub będących w ich użytkowaniu,
 3. dotacje,
 4. darowizny, zapisy i spadki,
 5. dochody z ofiarności publicznej.

§45

 1. Funduszem zasadniczym OSP RW jest fundusz statutowy, tworzony na mocy przepisów prawa i zasad określonych statutem, przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej.
 2. Działalność określona w statucie jest finansowana z uzyskanych przychodów z tytułu:
  1/ wpisowego i składek członkowskich
  2/ dochodów z własnej działalności statutowej
  3/ dotacji i subwencji
  4/ darowizn i spadków i ofiar ze zbiórek publicznych
  5/ nieruchomości.
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowane wyłącznie na koncie bankowym. Wszelkie wpłaty gotówkowe powinny być (przy uwzględnieniu bieżących wydatków), jak najszybciej wpłacone na konto bankowe.
 4. Składki członkowskie powinny być uiszczone najpóźniej do zakończenia pierwszego kwartału. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd.

§46

 1. Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów, wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.
 3. W OSP RW zabrania się:
  • Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
  • Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  • Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  • Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§47

 1. Stowarzyszenie prowadzi racjonalna gospodarkę finansową, uwzględniając zasadę równoważenia wydatków do wysokości uzyskanych przychodów.
 2. Rachunkowość stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI Zmiana statutu i rozwiązanie OSP RW

§48

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP RW przez Walne Zebranie Członków, wymaga kwalifikowanej większości  2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie OSP RW mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków, wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia, określonego w § 28 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu OSP RW, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku OSP RW.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji OSP RW, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

§49

Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

Możliwość komentowania została wyłączona.