XII Dętkospływ rzeką Gwdą.

Regulamin XII Dętkospływu rzeką Gwdą w dniu 24 sierpnia 2019 r.

I - Cel

 • XII Dętkospływ rzeką Gwda jest imprezą rekreacyjną, zawierającą elementy turystyki krajoznawczej związanej z rekreacyjnym nurkowaniem swobodnym.
 • Celem dętkospływu jest ukazanie walorów rzeki Gwdy w obszarze miasta Piły
 • Impreza służy propagowaniu szeroko pojętej turystyki wodnej oraz drowego trybu życia.

II - Organizatorzy

 • Organizatorem XII Detkospływu rzeką Gwda jest Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Piły Piotra Głowskiego.
 • Współorganizatorami Dętkospływu są: MOSiR Piła, KP PSP w Pile, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

 III. Sponsorzy

 • OCEAN PRO – Systemy Nurkowe Monika Matuszewska
 • Polna 20, 55-010 Smardzów,
 • Colours Faktory Spółka z o.o.
 • Wypoczynkowa 13 64-920 Piła
 • Restauracja i Browar „Poziomka” Kujanki 66, 77-424 Zakrzewo
 • KABAT Spółka jawna
 • Gumowa 6, 64-840 Budzyń
 • Minibrowary.pl
 • Twardosławicka 43, 97-300 Piotrków Trybunalski

IV. Miejsce i czas trwania

 • Impreza pod nazwą XII Dętkospływ rzeką Gwda odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 r. Miejscem imprezy będzie rzeka Gwda na odcinku od Przystani nr 1 przy Alei Wyzwolenia do Przystani nr 4 przy VIVO.

V - Charakter imprezy

Dętkospływ rzeką Gwda w zamierzeniu organizatorów, to przedsięwzięcie mające się odbywać corocznie. Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wpław (zgodnie z zasadami uczestnictwa) w dowolnym czasie wyznaczony przez organizatorów odcinek rzeki Gwdy. Start dętkospływu: Przystań nr 1 Al. Wyzwolenia, meta przy Przystań nr 4 przy VIVO.

Dętkospływ nie jest wyścigiem, nie liczy się czas pokonania trasy ani zajęte miejsce.

VI - Zasady uczestnictwa

 • Uczestnikiem XII Dętkospływu rzeką Gwda może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca przynajmniej podstawowe uprawnienia: nurkowe, ratownicze, osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
 • W szczególnych przypadkach organizator może dopuścić do uczestnictwa osobę nie posiadającą uprawnień nurkowych.
 • Każdy uczestnik bierze udział w XII Dętkospływie rzeką Gwda na własną odpowiedzialność.
 • Aby uczestniczyć w „Dętkospływie” należy przedstawić w biurze imprezy „Deklarację udziału”.
 • Tematem wiodącym Spływu jest „Twój Super-bohater”.
 • Warunkiem wzięcia udziału w „Dętkospływie” jest dokonanie przez uczestnika stosownych opłat, związanych z przeprowadzeniem imprezy do dnia              24 sierpnia 2019 r.
 • Uczestnicy „Dętkospływu” pokonują wyznaczoną trasę dowolną techniką,            w dowolnym czasie na wylosowanej dętce.
 • Każdy uczestnik może w każdej chwili przerwać pokonywanie wyznaczonej trasy.
 • Strój i wyposażenie uczestnika: uczestnik „Dętkospływu” wyposażony jest       w skafander nurkowy, dopuszcza się używanie płetw.
 • Zabronione jest używanie pasów balastowych oraz masek nurkowych i fajek.
 • Drużyny lub indywidualni uczestnicy „Dętkospływu” w ramach współzawodnictwa będą  oceniani przede wszystkim za świetny wygląd           i zabawę (przebranie, transparenty, itp.)
 • Każdy uczestnik na starcie losuje dętkę, na której płynie do mety, dętki dostarcza organizator.
 • Uczestnik osiągający metę „Dętkospływu” otrzymuje certyfikat.
 • Ilość uczestników „Dętkospływu” jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

VII - Opłaty

Każdy uczestnik zobowiązany jest ponieść stosowne opłaty związane z organizacją   i przeprowadzeniem imprezy do dnia 24 sierpnia 2019 r.

Kwota, terminy oraz sposób dokonywania opłat podane są w karcie zgłoszeniowej będącej integralną częścią niniejszego regulaminu.

VIII - Obowiązki organizatora

Organizator zobowiązuje się zapewnić opiekę asekuracyjną na czas pokonywania wyznaczonej trasy spływu.

Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.

Organizator zobowiązuje się zapewnić transport uczestników oraz sprzęt na trasie meta - start.

IX. Ramowy program imprezy

 • Potwierdzenie zgłoszeń oraz zapisy w dniu „Dętkospływu”, od godz. 800         w biurze Dętkospływu zlokalizowanym na terenie mety.
 • Godzina 945 autobus przewiezie uczestników na miejsce startu, gdzie odbędzie się losowanie dętek.
 • Godzina 1000 start do dętkospływu
 • Godzina 1200 powitanie pierwszych uczestników dętkospływu.
 • Godzina 1230 uroczyste zakończenie dętkospływu, wręczenie certyfikatów, nagród.


!! POBIERZ DEKLARACJA UDZIAŁU WERSJA EDYTOWALNA !!

 

X - Przetwarzanie danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Organizator Dętkospływu, tj. Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile  z siedzibą w Pile , przy ul. Moniuszki1. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
 • Kontakt z Administratorem danych osobowych będzie odbywał się poprzez adres e-mail: biuro@osprw.pila.pl
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Dętkospływu, w celach marketingowych.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Dętkospływie.
 • Uczestnikom dętkospływu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 1. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • rok urodzenia.
  1. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Uczestnik zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach dętospływu.
  3. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
  4. Dane uczestników dętkospływu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.
  5. Dane uczestników dętkospływu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do wyłonienia zwycięzców.
 1. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 • przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 • nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych,
 • przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych 

XI - Wizerunek uczestnika

 1. Uczestnicy dętkospływu wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Organizatora Dętkospływu, na potrzeby Dętkospływu.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb Dętospływu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora Konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO UMIESZCZENIA NA KARCIE ZGŁOSZENIA DO KONKURSU/ZAWODÓW

Podpisanie niniejszego dokumentu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Pile z siedzibą w Pile,  przy ul. Moniuszki1, zwaną dalej również "ADO".

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Moniuszki1, 64-920 Piła;
 2. za pomocą poczty elektronicznej: biuro@osprw.pla.pl

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia XII Dętkospływu rzeką Gwdą w dniu 24 sierpnia 2019 r. w celach marketingowych, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentacji.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, a także przekazywane poza obszar EOG.

Profilowanie.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów tj. do wyłonienia zwycięzców.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Możliwość komentowania jest wyłączona.